VLIV MODELU

Název práce: VLIV MODELU
Autor(ka) práce: Závodný, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Oponenti práce: Ing. Michal Novohradský
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nově vznikající model dodávky “software jako služba“ se v dnešní dobe stává významným modelem dodávky IT aplikací. Tato diplomová práce si klade za cíl podat prehled dosud dostupných informací o této nove vznikající službě, důvodech jejího vzniku a soucasne se zabývá některými aspekty vlivu modelu dodávky IT aplikací na podnikatelské procesy a dopady na vztahy dodavatel – zákazník. Prudké změny v lidské společnosti během posledních třiceti let silně změnily a ovlivnily podnikatelské prostředí a následně vyvolaly změny v prostředí IS/ICT. Prekotnost změn znesnadňuje zcela exaktně nadefinovat software jako službu. Práce proto popisuje základní vlastnosti tohoto modelu a vymezuje jeho základní charakteristiky. Práce dále porovnává tradiční model s novým modelem dodávky služby. V praktické části práce provádí průzkum nabídky CRM systému, které poskytují tradiční dodavatelé IT aplikací v modelu software jako služba a jejich porovnání s nabídkou společností poskytujících aplikace výhradně v modelu software jako služba, konkrétně Salesforce.com. Tato část průzkumu byla provedena na základě rozhovoru se zaměstnanci společností Microsoft, Oracle, SAP a Salesforce.com. Další částí průzkumu je pohled a chápání modelu software jako služba u významných poskytovatelů služeb IS/ICT v České republice - společností NESS a Hewlett Packard. Jediný výhradně český zástupce zahrnutý do průzkumu, který poskytuje software v modelu software jako služba, je společnost Elanor Global s.r.o. V rámci průzkumu u zákazníků jsou uvedeny důvody, které vedly společnost TietoEnator k přechodu k tomuto modelu a shrnutí nejčastějších důvodů adopce modelu na základě celosvětových průzkumů.
Klíčová slova: Software jako služba; ASP; tradiční model dodání;Microsoft; Oracle; SAP; Salesforce.com
Název práce: The impact of
Autor(ka) práce: Závodný, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Oponenti práce: Ing. Michal Novohradský
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays the new delivery model „software as a service“ is becoming an important IT application delivery model. Graduation theses has the objective to give an overview of available information about this new service, reasons for its origination and at the same time it reflects the effect of IT application delivery model on business processes and relation supplier – customer. Forceful changes in human society within recent thirty years have changed and influenced entrepreneurial environment and have caused changes in IS/ICT environment. Precipitance of changes makes it more complicated to define software as a service quite exactly. That is why the theses describes basic properties of the model and gives the definition of its characteristics. Important objective is the comparison of traditional and new delivery model, too. Practical part of graduation theses carries out research of CRM system offer, supplied by traditional suppliers in model „software as a service“ and compares it with offer of companies supplying exclusively in software as a service model, concretely Salesforce.com. This part of research was carried out with help of interviews with Microsoft, Oracle, SAP and Salesforce employees. Next part of research gives a view and understanding of software as a service model by important IT service suppliers in Czech Republic – companies Ness and Hewlett Packard. The only one Czech supplier of software as a service model in research is the company Elanor Global, s.r.o. In customer part of research the TietoEnator reasons for switching to this model are described. A summary of reasons for model adoption based on world research works is given, too.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: