Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku

Autor práce: Rückl, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Zamrazilová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá finanční a strategickou analýzou obchodního závodu ŠKODA AUTO, a.s. Finanční analýza je provedena pomocí analýzy účetních výkazů, analýzy poměrových ukazatelů a souhrnně vyhodnocena za pomoci bonitního modelu Kralicekův Quicktest a bankrotního modelu Altmanovo Z-skóre. Strategická analýza je provedena pomocí analýzy vnitřního a vnějšího potenciálu a na jejím konci je provedena SWOT analýza. Na základě této analýzy bylo určeno, že analyzovaná firma splňuje předpoklad tzv. going concern. Bylo též identifikováno několik rizik, které mohou mít důsledky nejen pro analyzovaný obchodní závod, ale pro celou tuzemskou ekonomiku. Především jde o rizika spojená s transformací odvětví a s rostoucí regulací odvětví.
Klíčová slova: Finanční analýza; Strategická analýza; ŠKODA AUTO; Automobilový průmysl; Elektromobilita; Mobilita; Konektivita; Regulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku
Překlad názvu: Financial and Strategic Analysis of ŠKODA AUTO, a.s. based on the years 2012-2017 and Evaluation of Potential Risks for the Czech Economy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master’s thesis analyses financial and strategic aspects of ŠKODA AUTO, a.s. Financial analysis is carried out using the analysis of financial statements and financial ratios and evaluated using Kralicek’s Quickest creditworthiness model and Altman’s Z-score bankruptcy model. Strategic analysis is carried out using the analysis of internal and external potential and summarized using SWOT analysis. Based on the results, it is determined that the company complies with the assumption of the so-called going concern. Moreover, several risks with implications for the entire domestic economy are identified. These risks are mainly associated with the transformation of the automotive and increasing regulation of the sector.
Klíčová slova: Strategic Analysis; ŠKODA AUTO; Automotive; Financial Analysis; Electromobility; Mobility; Connectivity; Regulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2019
Datum podání práce: 11. 8. 2019
Datum obhajoby: 26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68696_xrucj01.pdf [1,40 MB]
Oponentura63893_qzame00.pdf [216,37 kB]
Hodnocení vedoucího68696_step01.pdf [1,19 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68696/podrobnosti