Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017

Autor práce: Pánek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci: Štěpánek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nominální a reálnou konvergencí České republiky k Rakousku v letech 1997–2017. Vysvětluje jednotlivé pojmy a ukazatele týkající se nominální a reálné konvergence ekonomiky mezi dvěma zeměmi. Tyto poznatky jsou následně použity k analýze získaných dat ve vymezeném časovém období. Na základě komparace výsledků vývoje HDP na obyvatele v PPP, produktivity práce a nezaměstnanosti, cenové hladiny a nominálního směnného kurzu jsou interpretovány dílčí závěry. Z výsledných dat jsou vyvozeny závěry týkající se hlavních faktorů vývoje nominální a reálné konvergence mezi Českou republikou a Rakouskem v letech 1997–2017.
Klíčová slova: Nominální měnový kurz; Nominální konvergence; Reálná konvergence; Cenová hladina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017
Překlad názvu: Nominal and real convergence between the Czech Republic and Austria during the years 1997 - 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper examines nominal and real convergence of the Czech Republic to Austria between 1997 and 2017. It defines key terms, concepts and indicators related to nominal and real convergence of the two economies. This foundation is consequently used for analysis of gathered data in given time period. Based on the comparison of following indicators, GDP per capita in purchasing power parity, labour productivity and unemployment, price levels and nominal exchange rate, the results are presented and interpreted. After the results are interpreted, the evolution of nominal and real convergence between the Czech Republic and Austria between 1997 and 2017 is provided and the conclusion is reached.
Klíčová slova: Nominal exchange rate; Nominal convergence; Real convergence; Price level

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2018
Datum podání práce: 23. 8. 2019
Datum obhajoby: 26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66265_xpanm23.pdf [2,33 MB]
Oponentura63940_step01.pdf [1,24 MB]
Hodnocení vedoucího66265_qzame00.pdf [215,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66265/podrobnosti