Věrnostní programy na trhu s kosmetikou v České republice

Název práce: Věrnostní programy na trhu s kosmetikou v České republice
Autor(ka) práce: Chovanec, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Jančálek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na věrnostní programy na trhu s kosmetikou v ČR. Cílem diplomové práce je zanalyzovat věrnostní program společnosti Dermacol, porovnat ho s konkurenčními programy firem, které prodávají kosmetiku a na základě získaných dat navrhnout kroky, které povedou ke zkvalitnění věrnostního programu. Tomuto cíli je věnována praktická část práce. V praktické části je provedena analýza věrnostních programů, analýza MML - TGI dat, anketa zaměřená na členy a nečleny věrnostního programu společnosti Dermacol a nakonec je proveden mystery shopping.
Klíčová slova: věrnostní programy; loajalita; marketing
Název práce: Loyalty programs on the cosmetics market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Chovanec, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Jančálek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on loyalty programs on the cosmetics market in the Czech Republic. The goal of this thesis is to analyse and compare the loyalty program of Dermacol cosmetics with other competing programs. Steps to further improve the loyalty program based on the acquired data are suggested in the applied portion of this thesis. In addition to these, the applied portion of this thesis includes analyses of loyalty programs and MML-TGI data, a survey focused on members and non-members of Dermacol's loyalty program as well as Mystery shopping.
Klíčová slova: loyalty programs; marketing; loyalty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 29. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: