Marketingová strategie společnosti Alibaba

Název práce: The Marketing Strategy of Alibaba
Autor(ka) práce: Guo, Changrong
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Alibaba Group, as the world’s largest retailer and e-commerce company, has played a significant role in leading the trend of China’s e-commerce in the past few decades. Alibaba’s marketing strategies are the key factors for Alibaba Group to gain a foothold and grow prosperously in the highly competitive e-commerce market. This thesis uses the situational analysis, including SWOT analysis and Porter's five-force model analysis tools to systematically analyze Alibaba's market environment. Based on this, it summarizes the online, offline, and globalized market strategies of Alibaba and gives a peek into the foreseeable future as well as the recommendations to its further development, and hoping to bring reference value to the actual operation of e-commerce enterprises.
Klíčová slova: Market strategy; Situational analysis; E-commerce; Alibaba
Název práce: Marketingová strategie společnosti Alibaba
Autor(ka) práce: Guo, Changrong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Alibaba Group jako největší světový maloobchodní a elektronický obchod na světě sehrála v posledních několika desetiletích významnou roli při vedení trendu čínského elektronického obchodu. Marketingové strategie společnosti Alibaba jsou pro Alibaba Group klíčovými faktory, aby si vybudovala pevný základ a prosperovala na vysoce konkurenčním trhu s elektronickým obchodem. Tato práce využívá situační analýzy, včetně nástrojů SWOT analýzy a analýzy pomocí Porterova modelu pěti sil, k systematické analýze tržního prostředí Alibaba. Na základě toho shrnuje on-line, offline a globalizované tržní strategie Alibaba a poskytuje nahlédnutí do předvídatelné budoucnosti, jakož i doporučení k jejímu dalšímu rozvoji, a pokusí se dát referenční hodnotu skutečnému fungování podniků elektronického obchodu.
Klíčová slova: Alibaba; elektronický obchod; tržní strategie; situační analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2018
Datum podání práce: 27. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68004/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: