Dynamika nákupního chování spotřebitelů v době krize

Název práce: Dynamika nákupního chování spotřebitelů v době krize
Autor(ka) práce: Vlčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Houzarová, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zkoumat spotřební chování v době, kdy svět zasáhla pandemie korona viru a ekonomika země se zpomalila. Krize zasáhla všechny sféry lidských životů a měla vážný dopad i na jednání spotřebitelů. Práce je zaměřena na průzkum psychologických, ekonomických i sociálních faktorů, které měly vliv na změnu ve spotřebním chování zákazníků při nakupování oblečení. Jsou zde zkoumány rozdíly mezi nakupováním v kamenných prodejnách a na on-line tržištích (e-commerce). Dále jsou hledány odlišnosti v nákupních zvyklostech spotřebitelů v době krize, po jejím zmírnění a rozvolnění vládních opatření v kontrastu se situací před jejím začátkem. Pro naplnění cílů je zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 123 respondentů. Pro doplnění informací z pohledu podnikatelů byla použita analýza sekundárních dat vybraných módních řetězců a provozovatelů on-line e-shopů.
Klíčová slova: módní e-commerce; koronavirová pandemie; změna spotřebního chování
Název práce: Dynamics of consumer behaviour during Pandemic of Corona virus
Autor(ka) práce: Vlčková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Houzarová, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to examine consumer behavior at a time when the world was hit by a corona virus pandemic and the country's economy slowed down. The crisis has affected all spheres of human lives and has had a serious impact on consumer behavior too. This work is focused mainly on the research of psychological, economic and social facts that influence the change in consumer behavior of customers when buying clothes. The differences between shopping in brick-and-mortar stores and on-line marketplaces (e-commerce) are examined here. Furthermore, differences in consumer shopping habits are sought in times of crisis, after its mitigation and loosening of government measures in contrast to the situation before it began. As a method of research was used questionnaire survey. To supplement the information from the point of view of entrepreneurs, the subsequent analysis of secondary data of selected fashion chains and on-line e-shop operators.
Klíčová slova: fashion e-commerce; consumer behaviour; corona crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: