Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk

Název práce: Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Autor(ka) práce: Guseva, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání různých metod předvídání volatility v kontextu kalkulace Value-at-Risk. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s tématem, poskytuje přehled modelů, používaných pro predikci volatility, a způsobů výpočtu Value-at-Risk. V praktické části je provedena analýza predikčních schopností modelů DCC-GARCH, DCC-EGARCH a DCC-GJR-GARCH, na jejichž základě je počítán Value-at-Risk na horizontech 1 den, 5 dnů, 10 dnů a 22 dnů a na hladinách významnosti 0,1 %, 1 %, 5 % a 10 %. Hlavním cílem práce je provést zpětné testování metod pro odhad VaR na reálných datech v období od 27.01.2011 do 7.01.2022 pro vyhodnocení toho, která metoda je schopna predikovat VaR pro akciová portfolia nejlépe.
Klíčová slova: Volatilita; Value-at-Risk; GARCH; Kovariance; DCC-GARCH
Název práce: Value at Risk calculation using volatility forecasting methods
Autor(ka) práce: Guseva, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the comparison of different methods of volatility forecasting in the context of Value-at-Risk calculation. The theoretical part defines basic terms connected with the topic, provides an overview of the models used for the volatility forecasting and of the methods of Value-at-Risk calculation. In the practical part of the thesis the quality of forecasts conducted by the models DCC-GARCH, DCC-EGARCH a DCC-GJR-GARCH is analysed on 1-day, 5-day, 10-day and 22-day horizons and on the significance levels of 0,1%, 1%, 5% a 10%. The main goal of the thesis is to perform a backtesting of VaR estimation methods on the real data during the period from 27.01.2011 to 7.01.2022 to evaluate which method is able to forecast VaR for stock portfolios better.
Klíčová slova: Volatility; Value-at-Risk; GARCH; Covariance; DCC-GARCH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2020
Datum podání práce: 31. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: