Work-life balance a kultura učení na pracovišti

Název práce: Work-life balance a kultura učení na pracovišti
Autor(ka) práce: Konvalinová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Hrušková, Zdena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bylo zjistit úroveň work-life balance všeobecných sester pracujících v rámci jednoho nemocničního zařízení, zjistit, jaká je úroveň kultury učení na daných dvou typech pracovišť a najít vztah mezi work-life balance a kulturou učení. Kvantitativní výzkum byl založen na základě tří výzkumných otázek. Data byla sesbírána jednak pomocí validovaných dotazníků, jednak pomocí otevřených otázek vytvořených na základě informací získaných z literární rešerše. Data byla následně vyhodnocena pomocí popisné statistiky a dále pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že work-life balance všeobecných sester pracujících na ambulancích v rámci daného nemocničního zařízení je staticky významně závislá na kultuře učení na pracovišti.
Klíčová slova: work-life balance; work-personal life interference; personal life interference with work; kultura učení; DLOQ; work-personal life enhancement
Název práce: Work-life balance and learning culture in the workplace
Autor(ka) práce: Konvalinová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Hrušková, Zdena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim was to find out the level of work-life balance of general nurses working within one hospital facility, to find out the level of learning culture in the two types of workplaces and to find the relationship between work-life balance and learning culture. The quantitative research was based on three research questions. The data was collected using both validated questionnaires, which were then evaluated using descriptive statistics as well as Spearman's correlation coefficient, and open-ended questions developed based on information obtained from literature search. The results of the questionnaire survey show that the work-life balance of general nurses working in outpatient departments within a given hospital facility is statically significantly dependent on the learning culture of the workplace.
Klíčová slova: personal life interference with work; work-personal life enhancement; learning culture; DLOQ; work-life balance; work-personal life interference

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2022
Datum podání práce: 21. 6. 2023
Datum obhajoby: 25. 8. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81097/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: