Informační gramotnost při odhalování dezinformací

Název práce: Informační gramotnost při odhalování dezinformací
Autor(ka) práce: Božková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nástup sociálních médií a jejich popularita přinesly nové způsoby interpersonální komunikace, došlo ke zjednodušení a urychlení sdělování informací, zároveň ale došlo k rychlejšímu a masivnějšímu šíření dezinformačního obsahu v online prostředí. Jelikož dezinformace představují aktuální problém, který se dotýká celé společnosti, je potřeba mu věnovat pozornost a adekvátně jej řešit. Detekce dezinformací je v tomto ohledu klíčová, nicméně se nejedná o lehký úkol, přístupy jsou různé a mají své nedostatky. Krom technického přístupu v podobě často diskutované automatické detekce dezinformací, existují i přístupy zaměřené na manuální detekci spoléhající se na lidskou intervenci a ruční ověřování obsahů stejně jako edukaci a rozvoj dovedností jedinců, které by jim právě měli pomáhat s detekcí dezinformací. Dříve realizované výzkumy naznačují, že jedním z přístupů řešení problému dezinformací, může být rozvíjení informační gramotnosti a jejich kompetencí; na což se blíže zaměřuje i tato práce. Práce představuje informační gramotnost jako nástroj řešení problému dezinformací a zkoumá vztah informační gramotností a detekce dezinformací. Empirický výzkum je prováděn formou online dotazníkového šetření. Na základě dostupné literatury byly stanoveny výzkumné otázky zaměřené na vliv kompetencí informační gramotnosti a informační gramotnosti jako celku na schopnost rozpoznat dezinformace. Otestování stanovených hypotéz sice potvrdilo vztah mezi informační gramotností a schopností rozpoznat dezinformace, nicméně opačný, než se předpokládalo. U dalších zkoumaných proměnných nebyl prokázán statisticky významný vliv a je proto potřeba dalšího zkoumání.
Klíčová slova: detekce dezinformací; dezinformace; fake news; informační gramotnost
Název práce: Information literacy and detection of disinformation
Autor(ka) práce: Božková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The advent of social media and its popularity have brought new ways of interpersonal communication, simplifying and speeding up the communication of information, but at the same time, there has been a faster and more massive spread of disinformation content in the online environment. As disinformation is a current problem affecting the whole of society, it needs to be addressed and dealt with appropriately. Detecting misinformation is seen as a key in this respect, but it is not an easy task, and approaches vary and have their own shortcomings. In addition to the technical approach of the often discussed automated detection of disinformation, there are also approaches focused on manual detection relying on human intervention and manual verification of content as well as education and development of skills of individuals that should help them detect disinformation. Previous research suggests that one approach to addressing the problem of disinformation, may be to develop information literacy skills and competencies; which is the focus of this paper. This thesis presents information literacy as a tool to address the problem of misinformation and examines the relationship between information literacy and misinformation detection. The empirical research is conducted in the form of an online questionnaire survey. Based on the available literature, research questions were established to investigate the impact of information literacy competencies and information literacy as a whole on the ability to detect disinformation. While the testing of the stated hypotheses confirmed the relationship between information literacy and the ability to recognize disinformation, however, it was the opposite of what was expected. No statistically significant effect was demonstrated for the other investigated variables and therefore further investigation is needed.
Klíčová slova: disinformation; disinformation detection; fake news; information literacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 16. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: