Analýza vlivu generačních rozdílů mezi manažery a jejich podřízenými ve vybrané společnosti

Název práce: Analýza vlivu generačních rozdílů mezi manažery a jejich podřízenými ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Zapletalová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou mezigeneračních rozdílů mezi manažery a jejich podřízenými a vlivem rozdílů na spokojenost a výkonnost zaměstnanců. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a definuje generační rozdíly na pracovišti na základě již provedených výzkumů. Definovány jsou čtyři generace, které se v současné době setkávají na trhu práce a vykazují zásadní rozdíly v charakteristickém chování zástupců jednotlivých generací. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum dat získaných ve vybrané společnosti, jež je následně podpořen kvalitativním výzkumem, který umožňuje hlubší pohled do problematiky a subjektivních názorů zúčastněných.
Klíčová slova: Generační rozdíly; Řízení a vedení lidí; Věková diverzita; Generace
Název práce: Analysis of the influence of age differences between managers and subordinates in the selected company
Autor(ka) práce: Zapletalová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of intergenerational differences between managers and their subordinates and influence of the differences on employee satisfaction and performance. The theoretical part explains related terms and defines generational differences in the workplace based on published research. Four generations are defined, which currently meet on the labor market and exhibit fundamental differences in the characteristic behavior of representatives of individual generations. In the practical part, qualitative research has been conducted of the data obtained in the selected company, which is subsequently supported by qualitative research, which allows a deeper insight into the issue and the subjective opinions of the participants.
Klíčová slova: Generations; Generational differences; Management and leadership of people; Age diversity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84050/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: