Nedostatečná znalost českého jazyka jako faktor ovlivňující dynamiku v týmu

Název práce: Nedostatečná znalost českého jazyka jako faktor ovlivňující dynamiku v týmu
Autor(ka) práce: Lazar, Alina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Jarošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovou vybaveností jedinců v nejmenované společnosti a jejím dopadem na multikulturní tým. Cílem bylo zjistit a zhodnotit aktuální stav u jednotlivců působících v multikulturním týmu v nejmenované firmě spojený s jejich interakcí a případným vlivem jazykových a jiných bariér. Vyhodnocení a analýza dat proběhla na základě polostrukturovaných rozhovorů s respondenty s výkonem práce v Praze. Bylo zjištěno, že jazyk komunikace není hlavním ovlivňujícím faktorem. Podstatnějším se jevil přístup každého jedince, kultura a osobní charakteristiky jednotlivců. Na závěr byly formulovány doporučení pro společnost a vedoucí pracovníky.
Klíčová slova: Komunikace; Jazyk; Kultura; Multikulturní tým
Název práce: Insufficient knowledge of the Czech language as a factor influencing team dynamics
Autor(ka) práce: Lazar, Alina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Jarošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis examines the language proficiency of individuals in an undisclosed company and its impact on multicultural team. The aim was to identify and assess the current situation among individuals working in a multicultural team within an unnamed company, in relation to their interactions and potential impact of language and other barriers. Evaluation and data analysis were conducted based on semi-structured interviews with respondents working in Prague. It was found that the language of communication is not the primary influencing factor. More significant appeared to be the approach of each individual, along with culture and personal characteristics of the individuals. In conclusion, recommendations were formulated for the company and its management.
Klíčová slova: Communication; Language; Culture; Multicultural team

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82874/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: