Analýza Velké hospodářské krize v Československu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza Velké hospodářské krize v Československu
Autor práce:
Kučková, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stellner, František
Osoba oponující práci:
Jakubec, Ivan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá Velkou hospodářskou krizí, která proběhla v letech 1929 až 1933/4. Světově proslulá deprese se projevila již v roce 1929 a prohlubovala se až do roku 1933, ve kterém dosáhla nejnižšího bodu v hospodářském cyklu. Jejími charakteristickými rysy byla deflační tendence, nezaměstnanost, snižování reálného produktu. Velká část československého obyvatelstva trpěla vysokou nezaměstnaností, ti šťastnější polozaměstnaností a nemožností si najít práci novou, zejména zemědělskému dělnictvu se snižovaly reálné mzdy a navíc zemědělské výrobky prodávali za stále se snižující ceny, v důsledku čehož žili na pokraji chudoby. Nepříznivá situace byla i v oblasti podnikání, zvyšovala se úroková míra a v průmyslovém odvětví docházelo zejména ke snižování množství vyrobené produkce. Krize zasáhla rovněž komerční banky a nepříznivý vývoj zaznamenávaly nejrůznější makroekonomické ukazatele. Práce obsahuje tři kapitoly, první kapitola popisuje průběh krize v Československu ve sféře zemědělské, průmyslové, situaci komerčních bank a monetární politiku, krizovou situaci v zaměstnanosti a průběh deprese v národním hospodářství jako celku. Druhá kapitola popisuje a analyzuje způsoby léčby krize a jejich důsledky. Tato kapitola obsahuje některé navrhované neuskutečněné způsoby léčby deprese a obsahuje jejich porovnání. Třetí kapitola je věnována pohledům a teoriím ekonomů.
Klíčová slova:
sanace komerčních bank; devalvace měny; deflace; nezaměstnanost; obilní monopol; Velká hospodářská krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2007
Datum podání práce:
19. 12. 2007
Datum obhajoby:
28.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7462_xhril02.pdf [404,04 kB]
Oponentura:
4582_jaki01.pdf [167,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
7462_stellner.pdf [73,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7462/podrobnosti